Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 1
Image Size
2.9 MB
Resolution
1952×2700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
322 (2 today)
Favourites
27 (who?)
Comments
14
Downloads
0
×
Vietnamese traditional dancer by Tokki284 Vietnamese traditional dancer by Tokki284
Based on some documentary images I found 
Add a Comment:
 
:iconmiataya:
Miataya Featured By Owner Jun 9, 2014
Cái phần dưới của váy mình có cảm giác hơi....Tây thì phải.
Với lại đây là trang phục vũ công của thời nào vậy? (Hay của những thời nào kết hợp lại vậy?) Cho mình xin cái tài liệu bạn dùng để vẽ được không?
Reply
:icontokki284:
Tokki284 Featured By Owner Jun 10, 2014  Hobbyist Digital Artist
sta.sh/0isnm50u3zl mình vẽ cái này chủ yếu cũng k muốn vẽ 100% giống hình hay phục dựng z
Chắc gọi là tham khảo từ mẫu rồi chế lại.
Thân ái :)
Reply
:iconempoleon92:
empoleon92 Featured By Owner Jun 2, 2014
 em vẽ kỳ công lắm ^_^
Reply
:iconprincess-coco-154:
Princess-CoCo-154 Featured By Owner Jun 2, 2014  Hobbyist Digital Artist
this looks really lovely, I love the pose it's really sweet, I love it, great job :clap:
Reply
:icontokki284:
Tokki284 Featured By Owner Jun 3, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thank you :hug:
Reply
:iconprincess-coco-154:
Princess-CoCo-154 Featured By Owner Jun 3, 2014  Hobbyist Digital Artist
you're quite welcome!:D
Reply
:iconkirby-bit:
kirby-bit Featured By Owner Jun 1, 2014  Hobbyist Traditional Artist
:3 really pretty~
Reply
:icontokki284:
Tokki284 Featured By Owner Jun 1, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thank you :iconbunnyloveplz:
Reply
:iconareku23:
Areku23 Featured By Owner Jun 1, 2014  Student Digital Artist
Rather cute character you made here, I like the scarf like elements.

Keep up the good work.
Reply
:icontokki284:
Tokki284 Featured By Owner Jun 1, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thank you  :iconbunnyloveplz:
Reply
Add a Comment: